NetDirect je finančně stabilní a růstový - potvrzují to výsledky nezávislého ratingu iRating CCB

Naše společnost poskytla svá ekonomická data za léta 2006, 2007 a 2008 za účelem ratingového ohodnocení a získala nejvyšší hodnocení ze sedmi ratingových stupňů i slovní hodnocení, které hovoří o tom, že výrazně převyšujeme srovnatelné MSP, máme dobré předpoklady vývoje a jsme schopni dostát svým závazkům.

Co je iRating CCB

iRating CCB byl původně vyvinut pro finanční instituce, které jej také v největší míře využívají. Při ratingovém hodnocení se analyzuje řada finančních a nefinančních ukazatelů a výstupem je jeden ze sedmi ratingových stupňů (A, B+, B, B-, C+, C, C-) doplněný komentářem o míře rizika a silných a slabých stránkách hodnoceného subjektu.

Metodika výpočtu ratingu byla vyvinuta na základě expertních znalostí především z bankovního sektoru a statistického zpracování velkého množství tuzemských dat. Ratingové modely jsou pravidelně aktualizovány.

iRating CCB byl vyvinut společností CCB - Czech Credit Bureau, a.s. Tato byla založena v listopadu 2000 především za účelem vytvoření bankovního úvěrového registru v České republice. Nyní také rozvíjí své aktivity v oblasti nebankovních registrů, dodává řešení pro credit risk management a nástroje pro hodnocení různých subjektů, jako jsou například malé a střední podniky, municipality nebo bytová družstva. Rovněž poskytuje širokou škálu informací o firmách, a to nejen českých, ale i zahraničních. Jediným akcionářem je italská společnost CRIF S.p.A.

Ratingové hodnocení společnosti NetDirect s.r.o.

"Subjekt výrazně převyšuje rámec srovnatelných MSP. Jeho podnikání je finančně velmi stabilní a okolí dává dobré předpoklady budoucího vývoje. Schopnost dostát svým závazkům je velmi vysoká."

Komentáře finanční ředitelky společnosti NetDirect k výsledkům ratingového hodnocení

Zdánlivě negativní vývoj některých ukazatelů lze z dlouhodobého hlediska hodnotit příznivě. Nárůst doby obratu krátkodobých pohledávek a závazků od roku 2007 je zapříčiněn tím, že jak na straně odběratelů, tak na straně dodavatelů se postupně orientujeme i na velké firmy, které mají poněkud odlišné platební zvyklosti, většinou požadují delší doby splatnosti, na druhou stranu nám je rovněž umožní.

Pokud jde o ukazatele rentabilita aktiv nárůst doby obratu aktiv, shledáváme dva hlavní důvody jejich vývoje. Zvýšil se objem prostředků na našich bankovních účtech s cílem zvýšit stabilitu společnosti, protože našim cílem není „jízda na hraně Cash-Flow“. Druhým důvodem nárůstu aktiv je aktivace výsledků výzkumu a vývoje, což opět hodnotíme pozitivně, protože inovací a vývojem směřujeme k zajištění dlouhodobého obratu a zisku. Na vysvětlenou uvedu, že v letech 2006-2007 naše společnost investovala do vývoje přes tři milióny korun a v prvních několika měsících letošního hospodářského roku, který nám začal prvního dubna 2008, jsme do výzkumu a vývoje investovali přes dva milióny korun. Toto progresívní tempo investic do vývoje chceme udržet a v hospodářském roce 2009 se náš rozpočet v této oblasti bude pohybovat mezi 4-6 milióny korun.“, říká Ing. Dagmar Pavelková, Ph.D., finanční ředitelka společnosti NetDirect s.r.o.