Legislativní změny týkající se eshopů v roce 2014

S příchodem nového roku nás čekají legislativní změny, které se budou v některých ohledech dotýkat také provozu eshopů. Než vejde v platnost Zákon č.89/2012, občanský zákoník, měli by majitelé internetových obchodů vědět tyto hlavní změny.

Jak Vás změny zasáhnou

 • Musíte upravit obchodní podmínky
 • Mění se proces odstoupení od kupní smlouvy
 • Mění se lhůty na vrácení peněz

 

Co všechno musíte Vašemu zákazníkovi sdělit předem 

Informace, které musíte sdělit zákazníkovi (mít uvedeny na webu, dokladech..)před uzavřením smlouvy

Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty zejména tyto informace:

 • obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena, a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,
 • údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,
 • název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,
 • cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,
 • náklady na dodání,
 • způsob platby, dodání nebo plnění,
 • poučení o právu na odstoupení, s výjimkou případů podle odstavce 8,
 • náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,
 • doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.  

 

Zákazník Vám zaplatí jen tu cenu, kterou máte na webu


V zákoně nově přibyla formulace, která zbavuje vašeho zákazníka povinnosti platit dodatečné poplatky, jako i DPH, za předpokladu, že je na svém e-shopu neuvádíte. Znamená to tedy, že pokud prodáváte koncovému zákazníkovi a zapomenete uvést cenu vč. DPH, nebo jiných poplatků, zákazník Vám dodatečně nic platit nemusí.

Toto ustanovení je zakotveno v § 1821:
Pokud podnikatel spotřebiteli nesdělil údaje o dalších daních a poplatcích, které spotřebitel ponese podle § 1811 odst. 2 písm. c) nebo o nákladech podle § 1811 odst. 2 písm. e) nebo podle § 1820 odst. 1 písm. g), není spotřebitel povinen tyto daně, poplatky nebo náklady podnikateli hradit.

Když neuvedete možnost odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu do obchodních podmínek, automaticky se tato doba prodlužuje na ne 3 měsíce.

 

Místo tříměsíční lhůty zavedena jednoroční + 14 dnů


Pokud ve svých obchodních podmínkách nemáte uvedenu lhůtu o odstoupení od smluvních podmínek do 14 dnů bez uvedení důvodu, prodlužuje se tato lhůta NE na 3 měsíce a 14 dní, ale na 1 rok a 14 dní. Jejím dodatečným uvedením se vrátíte do režimu 14 dnů.

Informaci uvádí § 1829, odstavec 2: Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

 

Odstoupení od kupní smlouvy a reklamace 

Novinkou je také možnost použít formulář při odstoupení od smlouvy


Nově můžete řešit odstoupení od smlouvy prostřednictvím formuláře. 

Možnost využití formuláře je třeba uvést v obchodních podmínkách (§ 1820, odstavec 1, písmeno f):
Podnikatel sdělí spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku: Pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

Formulář pro vrácení zboží by měl obsahovat:

 • Číslo objednávky (najdete na paragonu či faktuře)
 • Číslo daňového dokladu (najdete na paragonu či faktuře)
 • Kód zboží nebo název (najdete na paragonu či faktuře)
 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní telefon
 • Emailová adresa
 • Číslo bankovního účtu/kód banky (pro vrácení ceny zboží)
 • Důvod vrácení zboží (tato informace slouží ke zkvalitnění služeb)

Vzorový formulář dle přílohy Nařízení vlády č. 363/2013 je třeba ještě následně upravit a to zejména v těchto bodech:

 • Určení dne, kdy začíná běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy
 • Vložení Vašich identifikačních údajů
 • Způsob převzetí zboží (vyzvednete Vy nebo je předá zákazník)
 • Náklady spojené s vrácením zboží (ponesete Vy nebo zákazník)

Přijetí formuláře pro odstoupení musíte obratem potvrdit


V případě, že vám zákazník doručí vyplněný formulář odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu, musíte obratem potvrdit jeho přijetí (§ 1830):
Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrací zákazník zboží do 14 dnů


Dřívější zákon nepamatoval na povinnost spotřebitele vrátit zboží v rozumné lhůtě v případě, kdy odstoupil od kupní smlouvy.

Zákon nově zavedl časovou lhůtu pro zákazníka ve výši 14 dnů (§ 1831, odstavec 2):
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

 

Po odstoupení musíte vrátit přijaté finanční prostředky do 14 dnů


Dříve stačilo vrátit peníze do 30 dnů od doručení kupní smlouvy. Nyní se tato lhůta mění na 14 dní.

Tato lhůta je tedy stejně dlouhá jako lhůta zákazníka o navrácení zboží.(viz § 1832, odstavec 1):
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.