Komentář k obchodním podmínkám dle NOZ

Zjistěte, jak je to s obchodními podmínkami dle nového občanského zákoníku v případě, že provozujete internetový obchod.

Nejasnosti ohledně nových obchodních podmínek


Od 1. 1.2014 vstoupil v platnost  nový občanský zákoník, který mj. přinesl řadu změn v oblasti provozování internetových obchodů. Nejvýraznějším změnám jsme se věnovali již ve článku Legislativní změny týkající se e-shopů v roce 2014. Nyní  se budeme věnovat tomu, jak je to s obchodními podmínkami, kde je musíte uvádět a jak se k této problematice staví Asociace pro elektronickou komerci.

Musí být obchodní podmínky součástí objednávky?

Dle výkladu našich právníků nový občanský zákoník nevyžaduje kompletní předání obchodních podmínek uživateli před uzavřením smlouvy ve formě e-mailu. V § 1751 občanský zákoník umožňuje, aby prodávající určil část obsahu smlouvy odkazem na obchodní podmínky, které k nabídce na uzavření smlouvy připojí, nebo které jsou stranám známy. Požadavek na to, aby byly podmínky zasílány v doslovném znění společně s nabídkou, navíc není úplně v souladu s principem uzavírání smluv v e-shopech, kdy nabídkou je vlastně vystavení zboží na webu, což ale není návrh na uzavření smlouvy. Ten činí až kupující, když odesílá objednávku. Pokud mají být obchodní podmínky připojeny k nabídce, znamená to, že by měly být dostupné v rámci vystavení zboží na internetu.


Požadavek na připojení obchodních podmínek k potvrzení objednávky (tedy až k akceptaci návrhu na uzavření smlouvy) plyne z hodně restriktivního výkladu zákona. Výše uvedené ustanovení § 1751 občanského zákoníku, které se vztahuje obecně na obchodní podmínky bez ohledu na povahu smluvních stran, jej neobsahuje. V případě, že subjekt neuzavírá smlouvy se spotřebiteli, ale pouze s ne-spotřebiteli (zejm. s podnikateli), pak postačí postupovat dle bodů níže. Naopak v případě, kdy je prostřednictvím obchodních podmínek uzavírána smlouva se spotřebitelem, uplatní se nadto ještě § 1827 odst. 2, podle něhož je při uzavření spotřebitelské smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků podnikatel povinen poskytnout spotřebiteli znění smlouvy i obchodních podmínek v textové podobě (tedy v podobě umožňující jejich archivaci). V tomto případě už zasílání podmínek e-mailem má své opodstatnění, protože tento způsob zaručeně archivaci podmínek spotřebitelem zajistí. S ohledem na to, že zatím není jasný výklad pojmu „poskytnutí podmínek v textové podobě“, lze ve spotřebitelských vztazích z opatrnosti zasílání podmínek e-mailem doporučit.

Námi oslovení právníci doporučují, aby e-shopy zvážily, zda připojení obchodních podmínek ve formátu .PDF k nabídce je skutečně natolik zatěžující, aby jej nebylo možno z opatrnosti realizovat, min. v těch případech, kdy je kupující spotřebitelem, zejména pokud neuvede IČ. V praxi se setkáváme s tím, že to e-shopy začaly dělat. Význam to pro jednotlivé e-shopy i pro kupujícího může mít v tom, že je zcela jasné, jaké znění obchodních podmínek v okamžiku uzavření smlouvy platilo, na rozdíl od pouhého zaslání odkazu, což už v případě vzniku problémů může vzbuzovat nejistotu ohledně konkrétního znění.

NEMUSÍ, ALE POZOR!

Pokud obchodní podmínky zasílat nebudete, musíte dodržet následující postup:

  • Musíte kupujícímu jasně poskytnout informace v rámci procesu vytváření objednávky o tom, že odesláním objednávky podává návrh na uzavření smlouvy, která se řídí obchodními podmínkami,
  • identifikovat jejich umístění na webu,
  • poskytnout možnost jejich jednoduchého stažení, pokud možno ve formě .PDF.

Rozhodně nelze spoléhat pouze na to, že např. v zápatí stránek e-shopu je permanentně dostupný odkaz na ně, to je z hlediska informační povinnosti málo – nijak z toho nevyplývá, že konkrétní kupní smlouva se těmito podmínkami řídí.
V případě, že kupující na obchodní podmínky přistupuje pouze jednou při registraci na e-shop, a těmito podmínkami se pak mají řídit jednotlivé kupní smlouvy, které uzavírá, je nutno myslet na proceduru jednostranných změn obch. podmínek ze strany prodávajícího, která má jasně stanovená pravidla informování kupujícího v dostatečném předstihu před účinností změny, dle § 1752.
 
Vzorové obchodní podmínky si můžete stáhnout na stránkách Asociace pro elektronickou komerci: www.apek.cz/vzorove-obchodni-podminky/.